Tájékoztató a személyi megfelelőség igazolásáról

A szerencsejáték-szervező tevékenységre vonatkozó engedélyezési eljárás során a NAV Központi Hivatal Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály (továbbiakban: SZEF) megvizsgálja, hogy a kérelmező a szerencsejáték-szervező tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi, gazdasági feltételeknek megfelel-e, alkalmas-e a kérelmezett szerencsejáték-szervező tevékenység folytatására.

Figyelem! Archív információ!

A személyi feltételek fennállásának megállapítása, az ún. személyi megfelelőség vizsgálatával történik. A szervező az ehhez szükséges iratokat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) és annak végrehajtási rendelete (továbbiakban: Vhr.) alapján a SZEF külön felhívása nélkül, személyi megfelelőségének lejáratáig köteles benyújtani.

A személyi megfelelőség érvényességi idejét a SZEF határozatban – a személyi megfelelőség igazolásául szolgáló legkorábban kiállított okirat keltezésétől számított egy évig – állapítja meg, amelyről a szervezőt határozatban értesíti. A személyi megfelelőségnek folyamatosan fenn kell állnia, annak meglétét az SZEF köteles ellenőrizni. A személyi megfelelőség folyamatos fennállását vélelmezni kell a határidőben benyújtott meghosszabbításra irányuló kérelem jogerős elbírálásáig.

Ha a szervező a személyi megfelelőség igazolására vonatkozó kötelezettségének nem, vagy a határidőt elmulasztva tesz eleget, a SZEF megállapítja a szerencsejáték-szervezői tevékenység megszőnését és a szervező részére kiadott engedélyek érvénytelenségét, valamint a szervező által benyújtott - a SZEF előtt még folyamatban lévő - engedély iránti kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A személyi megfelelőség új határnapjának megállapítása (meghosszabbítása) alapját képező okiratok beszerzéséről és a kérelem előterjesztéséről időben szükséges intézkedni, annak érdekében, hogy a kérelem és mellékletei, a legutoljára határozattal megállapított személyi megfelelőség érvényességi idejének utolsó napjáig benyújtásra kerülhessenek.

Az ügyintézési határidő 30 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be különösen: - hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, - eljárás felfüggesztésének időtartama.

A személyi megfelelőség vizsgálatát a szerencsejáték szervezői tevékenységet megkezdő társaság esetén az 1. számú formanyomtatványon, a személyi megfelelőség ismételt megállapítása iránti kérelmet a 2. számú formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyhez a becsatolandó okiratok a következők: - nyilatkozat arról, hogy a kérelmező intézkedett a vezető tisztségviselője és tagja vonatkozásában a bőnügyi nyilvántartó szerv által kiállítandó hatósági bizonyítvány beszerzése érdekében, amely igazolja azt a tényt, hogy az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn az érintettekkel szemben vagy a szervező kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bőnügyi nyilvántartó szerv az állami adóhatóság részére - annak az engedély megadása, valamint a személyi megfelelőség megállapítása iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa - az 1. számú formanyomtatvány mellékletét képező, kitöltött (aláírt) nyilatkozat benyújtása, bőncselekményekről és szabálysértésekről, - a lakóhely szerinti önkormányzati szabálysértési hatóság igazolása a vezető tisztségviselőre, tagra vonatkozóan, az Szjtv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt követelménynek való megfelelésről, - a lakóhely/székhely szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság igazolása a kérelmező gazdasági társaságra a vezető tisztségviselőre, tagra, melynek tartalmaznia kell az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglalt követelményeket (a kérelmezővel, illetve vezető tisztségviselőjével és tagjával szemben a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen 2 millió forintot meghaladó adóbírságot, vagy mulasztási bírság kiszabására nem került sor, vagy a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a kérelmezőnek, illetve vezető tisztségviselőjének vagy tagjának 2 millió forintot meghaladó 30 napon túli köztartozása vagy adótartozása nem volt), - Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Adó Ügyosztály igazolása a gazdasági társaságra (fővárosi székhelyő gazdasági társaság esetén), vezető tisztségviselőre, tagra (fővárosi lakóhellyel rendelkező ügyvezető, illetve fővárosi székhelyő/lakhelyő tagokra), az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek való megfelelésről, - meghatalmazás (ha a szervező törvényes képviselője a SZEF előtti eljárásban nem személyesen jár el), - a kérelmező külföldi vezető tisztségviselője vagy tagja esetén a fentiekben szereplő okiratokkal egyenértékő külföldi okirat(ok), az Szjtv. 2. § (5) bekezdésében meghatározottakat igazoló külföldi okirat(ok) és ezek alapjául szolgáló kérelem, valamint ezek hiteles fordítása.

Az eljárás során a SZEF a személyi megfelelőség határidejének megállapítására (meghosszabbítás) irányuló kérelmet elutasítja, ha a kérelmező, illetőleg vezető tisztségviselője és tagja büntetett előélető vagy a kérelem benyújtását megelőző három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapított közélet tisztasága elleni (Btk. XV. fejezet VŐŐ. cím), nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. fejezet VIII. cím), közbizalom elleni (Btk. XVI. fejezet III. cím), gazdasági (Btk. XVII. fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet), bőncselekményt, tiltott szerencsejáték szervezésének bőncselekményét, illetve a kérelem benyújtását megelőző két éven belül tulajdon elleni vagy pénzügyi szabálysértést, a játék és pénznyerő automata üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegése vagy tiltott szerencsejáték szabálysértését követte el, illetőleg jogerős bírósági ítéletben megállapított, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény szerinti tevékenység korlátozása alatt áll.

Elutasításra kerül a kérelem akkor is, ha a kérelmezővel, illetve vezető tisztségviselőjével és tagjával szemben az adóhatóság a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül jogerősen 2 millió forintot meghaladó adóbírságot, vagy mulasztási bírságot szabott ki, vagy a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül a kérelmezőnek, illetve vezető tisztségviselőjének vagy tagjának 2 millió forintot meghaladó 30 napon túli köztartozása vagy adótartozása volt. A kérelmet el kell utasítani akkor is, ha a kérelmező gazdasági társaság, illetőleg vezető tisztségviselője és tagja a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül tiltott szerencsejáték szervező tevékenységet folytatott, vagy a kérelmező vezető tisztségviselője, vagy tagja olyan gazdálkodó szervezetben volt vezető tisztségviselő, vagy tag, amely a vezető tisztségviselői vagy tagsági jogviszonyának fennállása alatt, a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül tiltott szerencsejáték szervező tevékenységet folytatott, és a tiltott szerencsejáték szervező tevékenység folytatását jogerős közigazgatási vagy szabálysértési határozat, illetve bírósági ítélet állapította meg.

A személyi megfelelőség vizsgálata iránti kérelmet, a mellékletekkel felszerelve, az SZEF Központi Ügyfélszolgálati Irodáján (ÜSZI) és a NAV Központi Hivatalának a szervező székhelye szerinti kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél beszerezhető nyomtatványon kell benyújtani, a társaság székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálaton, vagy postai úton a SZEF címére címezve. Ha évközben az engedélyezésnél figyelembe vett tény, körülmény (pl. tag-, székhely-, vezető tisztségviselő stb.) változik, akkor a Központi Ügyfélszolgálati Irodán vagy postai úton kell előterjeszteni a szükséges okiratokat. A kirendeltségek mőködési területét a szerencsejáték-szervező gazdasági társaság székhelye határozza meg.

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezései értelmében a szervező köteles a SZEF-nek benyújtani a gazdasági társaságra, mint szervezőre vonatkozó jogerős, a cégjegyzékben szereplő adatokat érintő cégbírósági végzéseket, azok kézbesítésétől számított 30 napon belül. A szervező a Vhr-ben meghatározott kötelezettsége keretében köteles bejelenteni (a SZEF által rendszeresített 2. számú formanyomtatványon) a cégbíróság által a cégnyilvántartásban átvezetett, a létesítő okiratot érintő módosítást, különösen a vezető tisztségviselő és a tag személyében bekövetkezett változást. A vezető tisztségviselő és a tag személyében történt változás esetén a személyi megfelelőséget igazoló iratokat legkésőbb a társasági szerződés módosításának elfogadásától számított harminc napon belül be kell nyújtani a SZEF-hez. A szervező köteles írásban bejelenteni a SZEF-nek azt a levelezési címet, amelyre a hivatalos iratok kézbesíthetők, ha az a gazdasági társaság székhelyétől eltér, továbbá köteles gondoskodni a hivatalos küldemények folyamatos átvételéről. Ha az átalakuló szervezőnek pénznyerő automata és játékterem engedély kiadása iránti kérelme van folyamatban, a szervező köteles a társaság átalakulását, az átalakulásról szóló második döntést követően az átalakulás elhatározásáról szóló jegyzőkönyv harminc napon belüli megküldésével a SZEF-nek bejelenteni.

Ha az átalakulással érintett valamennyi gazdasági társaságnak egyaránt van folyamatban lévő engedély iránti kérelme, a bejelentést valamennyi gazdasági társaság nevében kell megtenni. A jogutód szervező az átalakulás tényét az erről szóló jogerős cégbírósági végzés és az egységes szerkezető létesítő okirat egy-egy példányának a SZEF-hez történő megküldésével köteles a végzés kézbesítésétől számított harminc napon belül – a SZEF által rendszeresített 2. számú formanyomtatványon – bejelenteni. Ha az átalakulás folytán létrejött gazdasági társaság tagjai, illetve vezető tisztségviselői személye eltér a jogelőd gazdasági társaság tagjaitól, illetve vezető tisztségviselőitől, a változással érintett személyekre vonatkozó igazolásokat a személyi megfelelőség igazolására vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni, az átalakulás bejegyzéséről szóló jogerős cégbírósági végzés kézbesítését követő harminc napon belül. A személyi megfelelőség érvényességének időpontja a jogutód gazdasági társaság esetén az igazolások csatolása után sem változik. A SZEF a jogelőd gazdasági társaság folyamatban lévő engedélyezési eljárása során a szervező engedélyeit az átalakulás tényének a SZEF-hez történő bejelentését követően a jogutód gazdasági társaság nevére állítja ki. Az átalakulás bejelentését követően a szervező harminc napon belül köteles a jogelőd gazdasági társaság játékterem engedélyeinek cseréje iránti kérelmét a SZEF-hez a 11. számú formanyomtatványon benyújtani.

Az adatváltozások átvezetését követően az új játékterem engedélyeket, a SZEF erről szóló értesítésének kézhezvételétől számított harminc napon belül a szervező köteles átvenni, és az érintett játékteremben elhelyezni. A jogutód gazdasági társaság a jogelőd gazdasági társaság nevére szóló pénznyerő automata engedélyek alapján, azok érvényességi időtartamának végéig üzemeltetheti pénznyerő automatáit. Szétválás, kiválás esetén a jogutód(ok) által tovább üzemeltetendő pénznyerő automaták listáját az üzemeltetés megkezdésének időpontjával, a szétválási szerződés mellékleteként meg kell küldeni a SZEF részére.

A változások bejelentésének elmulasztása esetén a SZEF szankciót alkalmaz: a szerencsejáték-szervezőt, vagy vezető tisztségviselőjét 50 ezer forinttól 5oo ezer forint bírság megfizetésére kötelezheti.

Címkék: jogi háttér,