Tájékoztató a bejelentés-köteles játékokra vonatkozóan

2011-08-17
Tombolahúzás, ajándéksorsolás, kaparós sorsjegy

 

A szerencsejáték szervezéséről szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján szerencsejáték szervező tevékenység kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának (a továbbiakban: SZEF) engedélyével folytatható.

Az Szjtv. előírásai azonban lehetőséget nyújtanak a 16. § szerinti sorsolásos játék (ún. tombola), valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolásos akció bejelentési kötelezettség teljesítése mellett történő lebonyolítására. Természetesen csak a jogszabályi előírásokat figyelembe véve lehet az ilyen akciókat is megszervezni.

A bejelentési kötelezettségnek írásban kell eleget tenni. Ajándéksorsolás esetén a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus őrlap száma: SZF02) kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget. A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy személyesen a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani.

I. Ajándéksorsolás

Az Szjtv. 23. § (1) bekezdése értelmében „aki rendszeresen saját nevében áruk, szolgáltatások értékesítését végzi, engedély nélkül rendezhet és bonyolíthat le vásárlással vagy szolgáltatás igénybevételével egybekötött ajándéksorsolásos akciót (a továbbiakban: ajándéksorsolás), amelyben a vásárlónak a meghatározott értékű, mennyiségű vagy fajtájú áru megvételekor vagy a szolgáltatás igénybevételekor kapott sorsjegy nyilvános kihúzása esetén áru vagy szolgáltatás formájában nyereményt kell adni.” A törvény szabályai az alapvetően reklámcélú ajándéksorsolásokat megkülönböztetik a többi ún. „promóciós” játéktól, amelyek hasonlóak ugyan, de nem minősülnek ajándéksorsolásnak. Az elhatárolásnál a törvény szövegéből kell kiindulni, eszerint az akció akkor minősül ajándéksorsolásnak, ha:

 • termék vásárlásához, szolgáltatás igénybevételéhez kötődik, · ingyenes (a termék, illetve szolgáltatás szokásos piaci árán felül további fizetési kötelezettség nincs), · nyilvános húzás útján történik a nyertes meghatározása.

Nyilvános húzás

Az ajándéksorsjegyek nyilvános húzását általában a hagyományos sorsolás biztosítja megfelelően, amelyben több ajándéksorsjegy közül – a lehető legnagyobb nyilvánosság előtt – biztosított a nyertes azonosítására az egyedi sorsjegy/(ek) kihúzása. Más ezt biztosító eljárások is megfelelnek a törvényi követelménynek (pl. bizonylatok adatainak számítógépes nyilvántartásából véletlen számgenerálással történő sorsolás). Nem teljesül azonban maradéktalanul az Szjtv. 23. §-ának (1) bekezdése szerinti definíció, ha a játékosok a vásárláskor, illetve a szolgáltatás igénybevételekor nem kapnak olyan ajándéksorsjegyet (bizonylatot, szelvényt, tanúsítványt), amelynek nyilvános kihúzásával lehet nyereményhez jutni. (Pl.: termék csomagolásán elhelyezett kód beküldése alapdíjas sms, vagy telefonhívás, vagy internetes regisztráció útján). Nem minősül nyilvános húzásnak az előre meghatározott feltételeknek megfelelő sorsjegy nyertessé nyilvánítása sem (pl. minden 20., minden 100., az első 1000 vásárló nyer). A vásárláskor ingyenesen kapott, azonnali nyereményre jogosító szelvények esetén nem minősül nyilvános húzásnak sem a gyártás, sem a játékosokhoz való eljuttatás, sem a nyerésre jogosító jelzések felfedésének folyamata. A nyilvánosságot a szervező a húzás helyének és időpontjának nyilvános közzétételével (már az akció meghirdetésekor) köteles biztosítani. Az ajándéksorsoláson résztvevőknek a fizikai lehetőségekhez képest biztosítani kell a kívánságuk szerinti jelenlétet, de ettől függetlenül kötelező közjegyző jelenléte és a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. Nyilvános húzás során nem visszatevéses eljárással és a bejelentőlapon jelzett nyereményfelosztás szerinti sorrendiséggel kell az egyes nyerőosztályok nyereményeit kisorsolni. Jelezzük tehát, hogy a bejelentőlap nyeremények megjelölésére szolgáló részének kitöltésénél erre is legyenek figyelemmel, mert a megjelölt sorrendiség egyben a nyeremények nyerőosztályonkénti kihúzási sorrendjét is jelenti. A kitöltésnél javasoljuk elsőként a legértékesebb nyereményeket tartalmazó nyerőosztály nyereményeit, ezt követően pedig a nyereményérték csökkenő sorrendjében a további nyerőosztályok nyereményeit megjelölni. Így biztosítható ugyanis maradéktalanul, hogy a főnyereményekhez történő hozzájutás valamennyi résztvevő számára ugyanolyan eséllyel elérhető legyen. Az ettől eltérő húzási sorrendet vagy módszert a bejelentő lapon egyértelműen jelezni kell.

Tartalék nyertes

Az ajándéksorsolás szervezőjének kizárólag abban az esetben van lehetősége tartalék nyertes kisorsolására, ha a bejelentésében ezt feltünteti, továbbá a játékosok felé a megfelelő formában meghirdeti, hogy hány darab tartalék nyertest húz, és azok milyen feltételek esetén lépnek az elsőként kisorsolt játékos helyébe. A megfelelő formában történő meghirdetés azt jelenti, hogy az ajándéksorsolásban résztvevő termékeken, vagy a termékekhez és a szolgáltatáshoz közvetlenül adott sorsjegyen kell szerepelni ezen információknak. A tartalék nyertes húzása kizárólag érvénytelen pályázatok esetén elfogadott húzási módszer, arra az esetre tartalék nyertes nem húzható, ha valamilyen oknál fogva a kisorsolt nyereményeket nem lehet átadni. Amennyiben valamilyen oknál fogva sem az elsőként kihúzott játékos, sem a tartalék nyertesek nem felelnek meg a bejelentett és közzétett részvételi feltételeknek, úgy további – a bejelentésben foglaltaktól eltérő – sorsolás („pótsorsolás”) megtartására a szervezőnek nincs módja, az emiatt keletkezett át nem vett nyeremények értékét játékadóként kell a központi költségvetésbe befizetni.

Pénznyeremény

Korlátozó rendelkezés, hogy pénznyereményt ajándéksorsolás keretében kisorsolni nem lehet, mert ezt az Szjtv. kifejezetten tiltja. A jogszabályi előírások szerint pénznyereménynek a bankjegyet és fémpénzt (érmét) kell tekinteni. Ennek megfelelően a tilalom ezekre a pénzeszközökre vonatkozik. Tehát ebből a szempontból nem tekinthető pénznyereménynek a bankkártyán, vagy értékpapír formájában megnyert nyeremény.

Kaparós sorsjegyek

Tiltó rendelkezés, hogy kaparós sorsjegyek felhasználásával ajándéksorsolás nem szervezhető. A végrehajtási rendelet előírásai alapján azok a sorsjegyek, amelyeknek nyerésre jogosító jelzései olyan különlegesen biztonságos fedési módszerrel vannak letakarva, melyek különleges eljárásokkal fedhetők fel, kaparós sorsjegynek minősülnek. „Kaparós sorsjegynek” minősül nemcsak a kaparási eljárással eltávolítható – nyereményre jogosító jelzéseket takaró – fedőrétegekkel rendelkező sorsjegy, hanem az egyéb ennek megfelelő speciális fedési módszerrel takart sorsjegy is (pl. borítékos sorsjegy, perforált fedőréteg). A SZEF álláspontja szerint, a vásárláskor vagy a szolgáltatás igénybevételekor ingyenesen kapott sorsjegyek nyilvános kihúzása nélkül lebonyolított ún. kaparós sorsjegyek felhasználásával szervezett nyereményakciók nem minősíthetők ajándéksorsolásnak.

Ajándéksorsolás és promóciós játék együttes szervezése

Ugyanazon termékhez kapcsolódóan ajándéksorsolás és annak nem minősülő promóciós akció együttesen kizárólag abban az esetben bonyolítható le, ha a két játékban a részvételi feltételek és az elnyerhető nyeremények teljes mértékben elkülöníthetők. Ilyen esetben csak az ajándéksorsolásnak minősülő nyereményjátékot kell a SZEF-hez bejelenteni. (Pl.: Egy adott termék megvásárlásakor annak csomagolásán található kódok beküldése esetén lehetőség van a játékban részt venni, azonban a kód beküldése történhet alapdíjas sms útján és postai úton is. Ha a játék kiírása szerint a nyeremények elkülönítésre kerülnek az eltérő módon – sms-sel, illetve postai úton – történő játékban való részvételtől függően, ebben az esetben a játéknak azon részét kell bejelenteni ajándéksorsolásként, amelyben postai úton van lehetőség a játékban részt venni. Az sms útján történő kód beküldése ugyanis – a 2. oldalon leírtak szerint – nem minősül jándéksorsolásnak.)

Az ajándéksorsolások bejelentése és lebonyolítása

Az ajándéksorsolás bejelentésére vonatkozó eljárás illetékköteles, melynek mértéke az elsőfokú államigazgatási eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték mindenkori mértékéhez igazodik (jelenleg 2.200,- Ft). Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentési nyomtatványon, amennyiben annak benyújtása személyesen, vagy postai úton történik. Abban az esetben, amikor elektronikus úton történik a nyomtatvány továbbítása az eljárási illetéket a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban: MÁK) vezetett eljárási illetékbevételi számla javára kell átutalással teljesíteni. A MÁK eljárási illetékbevételi számlaszáma: 10032000-01012107. Lehetőség van elektronikus ügyintézés esetén az erre a célra rendszeresített készpénzátutalási megbízáson is megfizetni az eljárási illetéket. Az eljárási illetéket, ha azt az eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az eBEV nyugtán szereplő NAV iktatószám ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni. Elektronikus kapcsolattartás esetében az okmánybélyeggel megfizetett illeték nem fogadható el, illetve olyan illetékfizetési kötelezettség teljesítése, amely nem kérelmenként történik. Az erre irányuló bejelentést legkésőbb a játék meghirdetését megelőző 10 nappal kell benyújtani a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus őrlap száma: SZF02). A bejelentést az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy személyesen a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani. Amennyiben elektronikus úton történik az ajándéksorsolás bejelentése, akkor az elektronikus továbbítás során kapott eBEV nyugtán szereplő NAV iktatószámra hivatkozással kell a megbízási szerződést postai úton, vagy személyesen becsatolni. Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajándéksorsolások nyereményeinek meghatározása és azok meghirdetése során a nyeremények értékét akként jelöljék meg, hogy az a személyi jövedelemadó nélküli értéket tükrözze, mert a nyerteseket a törvényi előírások szerint személyi jövedelemadó kötelezettség nem terheli, az a nyertesekre nem hárítható át és annak megfizetésére kizárólag a kifizető, vagyis az ajándéksorsolást szervező kötelezhető. A nyeremények értékére vonatkozó téves tájékoztatás fogyasztóvédelmi érdekek sérelmével járhat és a fogyasztóvédelmi hatóságok eljárását is maga után vonhatja.

A nyilvántartásba vétel érdekében történő bejelentés megtételét követően az abban foglaltaktól eltérni a változtatás időpontját megelőző 10 nappal az említett nyomtatványon benyújtott bejelentés teljesítésével lehet. A változtatás azonban nem sértheti a játékosok érdekeit. Például a bejelentésben megjelölt kisorsolandó nyeremények értékét nem lehet csökkenteni. A sorsolás időpontját módosíthatja, azonban a részvételi időszakot nem hosszabbíthatja meg. A bejelentés módosítása szintén illetékköteles, annak mértéke 2.200,- Ft. A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül az ajándéksorsolás szervezőjének felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. (Folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetében ennek valamennyi sorsolási eseményt megelőzően kell eleget tenni.) A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a kisorsolásra kerülő nyeremények forgalmi értékének 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a NAV Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság 10032000-01076129-00000000 számú számla javára. Mindkét fizetési mód esetén ajándéksorsolás vonatkozásában, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az állami adóhatóság által rendelkezésre bocsátott iktatószámot. A sorsolási eseményen – az ajándéksorsolás lebonyolítójának költségére – közjegyző jelenléte kötelező. A sorsolás helyét, időpontját és eredményét legalább olyan nyilvánosság előtt kell közzé tenni, mint az ajándéksorsolásos akció kezdetének és feltételeinek meghirdetését. A nyertes kérésére a szervező köteles – az állami adóhatóság által rendszeresített és hitelesített bizonylaton – a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást adni. Nyereményátadási határidő A nyeremények átvételének lehetőségéről legfeljebb a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni. Lehetősége van azonban az ajándéksorsolás szervezőjének a 90 napos határidőnél rövidebb nyereményátadási határidő megállapítására is, amennyiben ezt a játékosok számára megfelelő formában részletesen meghirdeti, és bejelentésében a SZEF-el közli. Megfelelő formában történő meghirdetésnek az tekinthető, ha erről a szervező az ajándéksorsolásban résztvevő terméken, vagy az ahhoz kapcsolódóan adott sorsjegyen nyújt tájékoztatást.

Folyamatos szervezés

Lehetőség van ajándéksorsolás folyamatos szervezésére is, ebben az esetben gondoskodnia kell a szervezőnek az át nem vett nyeremények újabb nyeremények céljára történő felhasználásáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidőt követő 30 napon belül, legkésőbb azonban a játék végéig (az utolsó sorsolásig). Az át nem vett nyereményekből ennek megfelelően elkülönített alapot kell képezni és annak felhasználását a lebonyolító a SZEF-nek köteles jelezni. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás esetén a nyeremények átvételére nyitva álló határidőt követő 30 napon belül a nyeremények céljára fel nem használt nyereményeket e határidő lejártát követő hónap 20. napjáig játékadó címén kell befizetnie a központi költségvetésbe. Tárgynyeremények esetén a nyereménytárgy forgalmi értékét kell megfizetni. Az eltérő részvételi feltételek alapján, amikor az egyes sorsolások alkalmával eltérő tartalmú sokaságból történik a kiválasztás, a sorsolásokat külön-külön ajándéksorsolásként kell bejelenteni és a végelszámolásokat is külön-külön kell előterjeszteni, még akkor is, ha a sorsolások ugyanazon helyen egymást közvetlenül követő időpontokban történnek meg. (Pl. termékenként vagy termék mennyiségenként eltérő nyereményeket lehet megnyerni ugyanazon akción belül. Amennyiben áruházláncok egyes áruházai, vagy értékesítési helyek szerint elkülönülő sokaságok között húznak ki meghatározott nyereményeket, szintén külön-külön részvételi feltételek miatt külön-külön bejelentendő ajándéksorsolásokról van szó.) Ha a beérkezett pályázatok sorsolási időpontonként – két sorsolás közötti időszakonként – elkülönítésre kerülnek és nem a megjelölt sorsolások időpontjáig beérkezett valamennyi pályázatból történik a sorsolás, abban az esetben a bejelentett ajándéksorsolás nem minősül folyamatosan szervezettnek, hanem a sorsolási időszakok szerint külön-külön ajándéksorsolásnak, melyet a sorsolási időpontok szerint külön-külön nyomtatványon kell bejelenteni. A folyamatosság alkalmazásához elengedhetetlen valamennyi sorsoláson történő azonos feltételek megléte, valamint a nyeremények újrafelhasználása érdekében a sorsolások közötti újrafelhasználás időbeli teljesíthetősége. Tehát abban az esetben, ha ugyanazon feltételekkel szerveznek különböző időpontokban sorsolásokat, de az első és az utolsó sorsolás között nem telik el a nyereményátadásra vonatkozó határidő (pl. általános szabályok szerint 90 nap) nem beszélhetünk olyan folyamatosan szervezett ajándéksorsolásról, amelyben az át nem vett nyeremények újrafelhasználhatók, mert az ilyen időbeli lebonyolítási körülmények között nem lehetséges.

Végelszámolás

Az ajándéksorsolás utolsó sorsolása után a nyeremény átvételére nyitva álló határidőt követő 30 napon belül végelszámolást kell készíteni és azt meg kell küldeni a SZEF-hez. A végelszámolási kötelezettséget a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus őrlap száma: SZF03) kell teljesíteni. A végelszámolást az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és előállítani. A végelszámolást elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy személyesen a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Őrodán, vagy a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani. A végelszámolásban szerepeltetni kell a kibocsátott és a játékra jogosított sorsjegyek számát, valamint az ajándéksorsoláshoz kapcsolódó állammal és felügyelettel szembeni befizetési kötelezettségek teljesített összegeit (szja, át nem vett nyeremények esetén játékadó, felügyeleti ellenőrzési díj), továbbá a játékosoknak átadott nyeremények értékét. A végelszámoláshoz mellékelni kell a sorsolás(ok)ról készült közjegyzői okirat hiteles példányát. A végelszámolás elektronikus úton történő előterjesztése esetén a NAV Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy személyesen a NAV Központi Hivatala által működtetett Szerencsejáték felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Őrodán, vagy a NAV Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél kell 5 napon belül benyújtani. A végelszámolás egyéb módon történő előterjesztése esetén a közjegyzői okiratot a végelszámolással együtt kell benyújtani. Megbízott útján is lebonyolítható az ajándéksorolás, azonban ebben az esetben a megbízási szerződést is (postai úton vagy személyesen) be kell nyújtani az állami adóhatóságnak. Egyébként az ajándéksorsolás szervezőjének a bejelentés teljesítőjét kell tekinteni, vagyis azt, akinek szabályos cégszerű aláírása a bejelentő lapon szerepel. Az ajándéksorsolás szabályainak megszegése esetén a SZEF bírságot is kiszabhat, valamint annak szervezőjét eltilthatja az ajándéksorsolás lebonyolításától.

Az ajándéksorsoláshoz kapcsolódó adókötelezettség

Az ajándéksorsolás nyereményei után, amennyiben azokat magánszemély nyeri meg (a törvényi előírások nem zárják ki a nem magánszemélyek közötti ajándéksorsolást sem), jövedelemadót kell fizetnie a szervezőnek, mint kifizetőnek. A személyi jövedelemadóról szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 8. § (1) bekezdése és 76. §- ának rendelkezései alapján az ajándéksorsolás keretében kisorsolt és átadott vagyoni értékő, nem pénzbeli nyeremények esetében a kifizetőt terhelő adó alapja a nyeremény szokásos piaci értékének 1,19-szerese, mely után 16% mértékő személyi jövedelemadót kell fizetnie az ajándéksorsolást lebonyolítónak, mint kifizetőnek. Az ajándéksorsolás keretében átadásra kerülő nem tárgyiasult és a szerencsejáték szervezésére vonatkozó jogszabályok szerint pénznyereménynek sem minősülő és ezért az Szja tv. 76 §-ának (3) bekezdése alá sem tartozó egyéb nyeremények után fizetendő személyi jövedelemadót az Szja tv. 76 § (2) bekezdésének alkalmazásával 16 %-os adómértékkel úgy kell megállapítani, hogy az átadott nyeremény már kizárólag az adókötelezettség levonása utáni összeg lehet. Az ajándéksorsolás át nem vett nyereménytárgyainak forgalmi értékét az ajándéksorsolás szervezője köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Amennyiben már a sorsolás időpontjában egyértelművé válik, hogy a meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem kerülhet átadásra (pl. a meghirdetett nyeremények számánál kevesebb pályázat érkezik), úgy az át nem vett nyeremények forgalmi értékét játékadó címén már a sorsolási időpontot követő hónap 20. napjáig be kell fizetnie a szervezőnek..

II. Bejelentés-köteles sorsolásos játék (tombola)

"Nem kell a SZEF engedélye a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játékhoz, ha a sorsjegyet kizárólag a sorsolás helyszínén jelenlévők között árusítják és a.) a kibocsátott sorsjegyek száma az 5.000 db-ot, vagy összes értéke az 500.000.- Ft-t nem haladja meg és b.) a nyeremények fogyasztói áron számított összértéke, vagy a kisorsolásra kerülő pénzösszeg a kibocsátott sorsjegyek összes értékének 80 %-át meghaladja.” A szervező köteles a játékot annak lebonyolítása előtt legalább 10 nappal a SZEF felé bejelenteni.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • a szervező neve (cége), lakóhelye (székhelye), fizetési számlaszáma,
 • a sorsjegyek ára, · a kibocsátásra kerülő sorsjegyek darabszáma,
 • a sorsjegyek egyedi azonosítására alkalmas jelzés (sorozat, sorszám, stb.),
 • a sorsolásos játék nyereményalapja,
 • a sorsolásos játék nyerőosztályai, a nyeremények leírása és értéke, a nyeremény azonosításának, érvényesítésének és kifizetésének módja,
 • a sorsolás helye, ideje és lebonyolításának szabályai.

A bejelentés illetékköteles, melynek mértéke az elsőfokú államigazgatási eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték mindenkori mértékéhez igazodik (jelenleg 2.200,-Ft). Az illetéket illetékbélyeg formájában kell leróni a bejelentésen. A játék lebonyolítása csak akkor tekinthető jogszerűnek, ha a sorsolás helyszínén lévők között történő értékesítésére, a kibocsátott sorsjegyek darabszámára, értékére és a kisorsolandó nyeremények értékére vonatkozó jogszabályi feltételek (a./ és b./) pontok) együttesen megvalósulnak. Amennyiben ettől eltérő módon szervezik a játékot, az engedély nélkül szervezett szerencsejáték szervezésének minősülhet, mely tevékenység 500.000,- Ft-tól 10.000.000,- Ft-ig terjedő összegő bírság kiszabásával szankcionálható. A sorsolási eseményt megelőző 10 napon belül a bejelentés-köteles játék szervezőjének felügyeleti ellenőrzésért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. A fizetendő igazgatási-szolgáltatási díj összege a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék (tombola) nyereményalapjának 1 ezreléke, de legalább 5 ezer forint, legfeljebb 500 ezer forint. Az igazgatási-szolgáltatási díjat készpénz-átutalási megbízás vagy átutalás útján kell megfizetni a NAV Szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos díj és bírság bevételi 10032000-01076129-00000000 számú számla javára. Mindkét fizetési mód esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni szervező szerencsejáték felügyeleti azonosítóját, amelyet az első bejelentést követően a SZEF közöl a szervezővel. A sorsoláson közjegyző jelenléte kötelező. Ez a törvényi rendelkezés biztosítja a játék tisztaságát, illetve védi a játékosok érdekeit. Törvényi előírás a hatósági ellenőrzés lehetőségének biztosítása is. A játékban kisorsolt nyeremények mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól. A nyertes kérésére a szervező köteles – az állami adóhatóság által rendszeresített és hitelesített bizonylaton – a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tartalmazó igazolást adni. A kisorsolt nyeremények átvételéről a sorsolás napját követő 90 napon belül kell gondoskodni. Amennyiben a sorsolás lebonyolítását követően a játékosokat megillető, meghirdetett nyeremények, vagy azok egy része valamilyen oknál fogva nem került átadásra, illetve átvételre, a szervező az át nem vett nyeremények összegét köteles játékadó címén bevallani és a nyeremény átvételére nyitva álló határidő lejártát követő hónap 20. napjáig a központi költségvetésbe befizetni. Tárgynyeremény sorsolás esetén a nyereménytárgy forgalmi értékének megfelelő összeget kell befizetni. Előfordulhat, hogy a játékot különböző helyszíneken és időpontokban tartott esemény (pl. rendezvénysorozat) keretében kívánják lebonyolítani, ez esetben azt minden egyes sorsoláshoz kapcsolódóan külön-külön be kell jelenteni és a sorsolásos játék jogszabályi előírásainak minden egyes alkalommal különkülön meg kell felelni. A sorsolásos játék lebonyolításáról a nyeremények átvételére nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül végelszámolást kell készíteni és benyújtani a SZEF-hez.

A végelszámolásban szerepeltetni kell:

 • a kibocsátott, játékra jogosított és az eladott sorsjegyek számát,
 • a sorsolásos játékból származó bevételt, illetőleg a nyereményalapot,
 • az állammal szembeni befizetési kötelezettségek teljesített összegeit (át nem vett nyeremények esetén játékadó, ellenőrzési díj),
 • a játékosoknak átadott nyeremények értékét.

Csatolni kell a végelszámoláshoz a sorsolásról készült közjegyzői okirat hiteles példányát is. A bejelentés-köteles sorsolásos játék szabályainak megszegése esetén a SZEF a sorsolásos játék folytatását a helyszínen felfüggesztheti és bírságot is kiszabhat, valamint annak szervezőjét eltilthatja sorsolásos játék lebonyolításától.

 

Az APEH Tájékoztatófüzete

 

Címkék: jogi háttér,