Hogyan juthat hozzá nyereményéhez, ha nyer ma a lottón?

2015-03-28
A mostani lottóláz fokozódásával a nyeremények és nyertesek száma is hétről hétre növekszik. Sokan nem tudják azonban, hogy mit is kell ilyenkor tenni, hogyan juthatnak hozzá nyereményükhöz, legyen az kicsi, vagy akár óriási.

A nyereményigénylés menete a Szerencsejáték Zrt.-nél

 

Nyeremény felvételére csak az a játékos jogosult, aki a játék beküldésekor már betöltötte 18. életévét, ellenkező esetben a Szerencsejáték Zrt. a nyeremény kifizetését visszautasítja.

Valamely játékban vagy fogadásban elért nyeremények igénylése a sorsolás – illetve a megfogadott legkésőbbi esemény – napjától számított 90 napos jogvesztő határidőn belül történhet.

A nyeremény összegének nagyságától és a játékba küldés módjától függően a nyereményekhez az alábbiak szerint lehet hozzájutni:

 

200 000 Ft alatt (kisnyeremény)

 

Amennyiben a játékba küldés értékesítőhelyen, terminálon keresztül történt (lottózóban, postán, trafikban, kisboltban, benzinkúton, ... stb.), akkor a játékos a nyertes átvételi igazolás bemutatásával kisnyereményét készpénzben azonnal felveheti bármely terminállal rendelkező értékesítőhelyen.

 

Amennyiben a játék árának kiegyenlítése belső egyenlegből történt (interneten, telefonon vagy a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-ben), akkor a kisnyeremények automatikusan jóváírásra kerülnek a játékos belső egyenlegén. Az így kifizetettnek minősülő nyeremények felhasználhatók további játékra, fogadásra, vagy onnan felvehetők.

A nyeremény belső egyenlegből történő felvételét a játékosnak kell kezdeményeznie. A nyeremény kifizetése kérhető postai úton vagy átutalással (a regisztrációkor megadott címre vagy bankszámlaszámra), a nyeremény-kifizetés minimum értéke 500 Ft.

 

Amennyiben a játék árának kiegyenlítése Mobil Vásárlásra fordítható egyenleg vagy keret terhére történt (1756 telefonszámra küldött SMS-ben), akkor a játékos a kisnyereményről SMS-ben értesítést kap. Ekkor két választási lehetőség van:

▪ Ha a válasz SMS-ben megadja bankszámlaszámát, akkor a későbbiekben minden kisnyereménye automatikusan átutalásra kerül a megadott bankszámlára.

▪ Ha nem adja meg bankszámlaszámát, akkor az Szerencsejáték Zrt. lottózóiban nyereményigénylés benyújtásával kérheti, hogy nyereményét postai úton küldjék ki.

Mindaddig, amíg a játékos nem ad meg bankszámlaszámot, minden kisnyeremény elérésekor a rendszer felkínálja ennek lehetőségét. A bankszámlaszám megadását követően valamennyi olyan kisnyereménye átutalásra kerül, amelyeknek kifizetési határideje még nem járt le és azok kifizetését a Szerencsejáték Zrt. lottózóban nem kezdeményezte.

 

Amennyiben a játék árának kiegyenlítése ATM-en történt, akkor a kisnyereményről SMS-ben értesítést kap a játékos. A válasz SMS-ben meg kell adnia azt a bankszámlaszámot, amelyre a nyeremény átutalását kéri. A későbbiekben minden kisnyereményét automatikusan erre a bankszámlaszámra fogja a Szerencsejáték Zrt. utalni. A játékosnak bankszámlaszám megadására bármely kisnyeremény elérésekor módja van, a bankszámlaszám megadását követően az összes olyan kisnyereménye utalásra kerül, amelynek kifizetési határideje még nem járt le.

Fontos tudni, hogy az egy átvételi igazoláson szereplő, ugyanazon sorsoláson elért több kisnyeremény összeadódik.

 

200 000 Ft - 5 000 000 Ft (nagy összegű nyeremény)

 

Nagy összegű nyeremény felvétele nyereményigénylés benyújtásával kezdeményezhető - játékmódtól függetlenül - kizárólag a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban. A nagy összegű nyeremények - a kifizetési engedély kiadását követően - minden esetben átutalással kerülnek kifizetésre

 

A nyereményigénylés benyújtásához szükségesek: 

▪ a személyazonosságot igazoló okmány

▪ állandó lakcímet igazoló okmány, 

▪ annak a bankszámlának a száma, amelyre a játékos nyeremény átutalását kéri (csak Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlaszám adható meg) 

▪ a játékba küldés módja szerint eltérő módon tudja a játékos a nyereményjogosultságot igazolni:

 

Értékesítőhelyen, terminálon keresztül feladott játék esetén

A nyereményigénylés benyújtásakor a nyertes átvételi igazolást is át kell adni. Az átvételi igazolás adatait is tartalmazó nyereményigénylési lap másodpéldányát a játékos megkapja, ez igazolja a nyertes szelvény átadását.

 

Belső egyenlegből történt játék esetén (internetes, telefonos és a 06-70-700-7007 telefonszámra küldött SMS-es)

A rendszer a játékost tájékoztatja arról, hogy nagynyereményt ért el. A játékosnak meg kell adnia egy 6 számjegyből álló ún. nagynyeremény kódot, melyet a későbbiekben nem módosíthat. A nyereményigénylés benyújtásakor a személyi adatokon túl meg kell adni a regisztrációkor megadott bankszámlaszámot és a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény kódot, illetve SMS-es játék esetén a játékhoz használt mobiltelefon számát is.

 

Mobil Vásárlásra fordítható egyenleg vagy keret terhére történt játék esetén (1756 telefonszámra küldött SMS-es) 

A játékos SMS-ben értesítésül arról, hogy nagynyereményt ért el. A válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott 6 számjegyből álló ún. nagynyeremény kódot. Nyereményigénylés a Szerencsejáték Zrt. bármely Régió Igazgatóságával vagy a központjával történő egyeztetést követően a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban nyújtható be. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény-kódot és a nyertes játék beküldéséhez használt mobiltelefonszámot is, a hozzátartozó SIM kártya felmutatásával egy időben.

 

ATM-en történt játék esetén 

A játékos SMS-ben értesítést kap arról, hogy nagynyereményt ért el. A játékosnak a válasz SMS-ben meg kell adnia egy általa választott 6 számjegyből álló ún. nagynyeremény kódot. A nyereményigénylés benyújtásakor meg kell adni a korábban választott 6 számjegyből álló nagynyeremény kódot, a nyertes játék beküldéséhez használt bankkártya számát és a regisztrációnál megadott mobiltelefonszámot is.

▪ nyereményigazolás kérése esetén (2 millió Ft feletti nyeremény esetén kérhető) az adóazonosító jel is.

 

5 000 001 Ft - 40 000 000 Ft (jelentős összegű nyeremény)

 

Jelentős összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg (Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára). A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-30-511-64-44-es telefonszámon (Hétfőtől csütörtökig: 8 és 16 óra között, pénteken: 8 és 13 óra között) kell egyeztetnie.

 

40 000 000 Ft felett (kiemelten nagy összegű nyeremény)

 

Kiemelten nagy összegű nyereményét a játékos minden esetben átutalással kapja meg (Magyarországon működő bankban nyitott forint alapú bankszámlára). A nyeremény biztonságos felvételét a játékosnak a 06-20-933-06-30-as telefonszámon (Hétfőtől péntekig: 8 és 18 óra között) kell egyeztetnie.

A nyeremények minden esetben az SZJA törvény által előírt befizetési kötelezettség összegének levonásával kerülnek kifizetésre, így a játékost a nyereménye után további adófizetési kötelezettség nem terheli.

 

Nyereményigazolás

 

A nyertes kérésére a Szerencsejáték Zrt. a 2 millió forintot meghaladó nyereményről annak jogcímét és forintértékét tanúsító igazolást ad ki. 

Az igazolás tartalmazza:

▪ a Szerencsejáték Zrt. azonosító és a játékos személyes adatait, 

▪ a nyerés és a nyeremény átvételének helyét és időpontját, 

▪ az Szerencsejáték Zrt. által a nyereményből levont személyi jövedelemadó összegét.

 

A nyereményigazolás egy átvételi igazolással egy sorsoláson elért, a játékos részére ténylegesen kifizetett nettó nyeremény alapján kerül kiállításra. Az egy átvételi igazolással több sorsoláson, illetve különböző átvételi igazolásokon elért nyereményeket összevonni egy nyereményigazolásban nem lehet.

 

A 2 millió forintot meg nem haladó nyeremények esetében nyereményigazolást a Szerencsejáték Zrt. nem ad ki, mert a nyeremény kifizetésének tényét igazolja:

▪ a nyertes átvételi igazolás is, arra a nyeremény kifizetés ténye rávezetésre került, vagy 

▪ a nyertes átvételi igazolás bevonása esetén a nyereményigénylési lap játékosnál maradó példánya, valamint a bankszámlakivonat együttesen

A nyereményről utólagos tájékoztatás csak az arra jogosult hivatalos szerv megkeresésére adható.