Pókerterem üzemeltetésének feltételei

Kártyatermek üzemeltetésének jogszabályi háttere: feltételek, engedélyeztetés, üzemeltetés.

Az 1991. évi XXXIV., a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény a kártyaterem üzemeltetését liberalizált szerencsejátékként jelöli meg azzal, hogy üzemeltetésükhöz a Szerencsejáték Felügyelet engedélye szükséges.

A kártyatermek üzemeltetésének feltételeit ezen kívül az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet  (a továbbiakban: Vhr.) 2010. május 1. napjától hatályos szövege tartalmazza. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya szintén kiterjed a kártyaterem üzemeltetőjére.

Feltételek

E törvények értelmében:

 • Kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított (kizárólagos tevékenységi kör a 92.00 08’as TEÁOR), legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet.
 • A kártyaterem ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény, továbbá I. kategóriába sorolt játékterem és a kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében nem működhet.
 • A kártyateremben legalább 5 és legfeljebb 10 asztal üzemeltethető.
 • A játéktér területét kártyaasztalonként 16 m² figyelembevételével kell kialakítani.
 • A kártyateremben kizárólag totalizatőri, készpénzes és/vagy versenyrendszerű póker típusú kártyajáték szervezhető.
 • Készpénzes lebonyolítás esetén a kezdő tét az 500, illetve az 1000 forintot nem haladhatja meg.
 • Az egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a 100 ezer forintot nem haladhatja meg.
 • Verseny rendszerű lebonyolítás esetén a nevezési díj mértéke az 50 ezer forintot nem haladhatja meg.
 • A nyereményalap – amely készpénzes játék esetén az első tét és a nyereményjogosultság megállapítása között megtett tétek összessége, verseny esetében pedig a nevezési díjak összessége – 80%-át nyeremény céljára kell fordítani.
 • A kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel 40%-a.
 • A kártyatermet videotechnikai ellenőrzési rendszerrel kell ellátni, amelynek felvételeit az esetleges játékosi panaszok kivizsgálása érdekében a rögzítéstől számított 45 napig meg kell őrizni.
 • A kártyaterem üzemeltetője köteles a törvényben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az állami adóhatósághoz jóváhagyásra benyújtani. (Irányadó mintaszabályzat)

Engedélyeztetés

 • A kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul.
 • Ezzel egyidejűleg, ugyancsak az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a szervező személyi megfelelőségének megállapítása és (az eljárással összefüggő hatósági eljárásokban történő felhasználásra) hatósági bizonyítvány kiállítása iránt. A kérelmekhez csatolni kell a kérelemnyomtatványokban részletezett mellékleteket. (A formanyomtatványok (1., 44. és 45. nyomtatvány) a SZEF Központi Ügyfélszolgálati Irodáján és a kérelmező székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatain térítésmentesen hozzáférhetők.)
 • Szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető, amiből az következik, hogy a játéktervnek a Vhr. 73/J §(1) bekezdésében meghatározott, illetve hivatkozott tartalmi elemek kifejtésén túl részletesen tartalmaznia kell mindazon eljárások leírását, adatokat és információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja, mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának jóváhagyását követően lehet.
 • A személyi, tárgyi és gazdasági feltételek vizsgálatát követően az állami adóhatóság a kártyaterem üzemeltetését az engedélykérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 15 évre engedélyezheti. Az engedélyező határozat mellékletét képezi a Vhr. 15. számú melléklet szerinti működési engedély, amelyet a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. Az engedélyező határozat és melléklete a SZEF Központi Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át.
 •  Az állami adóhatóság eljárásáért, így a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért, ellenőrzéséért, a SZEF által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. A kártyaterem engedélyezéséért fizetendő díj kártyaasztalonként 18 ezer forint.
Címkék: jogi háttér, póker,