Pert nyert a bet365 Magyarországon – a Kúria szerint nem büntethető!

2018-08-02
Komoly csatát nyert a gibraltári liszensszel rendelkező bet365 a magyar állammal szemben - a Kúria kimondta, hogy a közösségi joggal ellentétes magyar szabályozás okán az engedély nélküli tevékenység végzése miatt nem lehet szankciót alkalmazni.

 

A NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 2014. december 10-11-én eljárást folytatott a bet365.com domain alatt található online szerencsejáték portál kapcsán. A Hatóság megállapította, hogy a társaság „olyan honlapot üzemeltetett, amelyen magyarul, magyarországi felhasználók felé irányuló szerencsejátékok szervezése valósult meg és ezzel a szervező engedély nélküli szerencsejátékban való részvételt biztosított.” A NAV 4 millió forint bírságot szabott ki a szolgáltatóra. 

 

A bet365 keresetben kérte a határozat hatályon kívül helyezését. Keresetében kifejtette, hogy 

• A szerencsejáték-szolgáltatás az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 56. cikkének a hatálya alá tartozó szolgáltatás, ami az Európai Unió Bíróságának álláspontja értelmében csak igen szűk körben és meghatározott feltételek mentén korlátozható.

• A 2014. november 27. napjáig hatályban volt magyar szabályozás a végrehajtási rendelet megalkotásának elmaradása miatt közösségi jogba ütköző volt.

• Az online szerencsejáték engedély megszerzésére ténylegesen nem volt lehetőség.

• A jogszabályból nem tűnik ki olyan közrendi cél, amelynek elérése kizárólag a távszerencsejáték monopóliummal lenne biztosítható.

• A szabályozás sérti a letelepedés szabadságát.

• A megbízható szerencsejáték-szervező kiválasztására vonatkozó magyar szabályozás átláthatatlan.

  

Az elsőfokú bíróság a bet365 keresetét elutasította. Kifejtette, hogy

• Közösségi harmonizációk hiányában a tagállami hatáskör elsődlegessége áll fenn.

• A fogyasztók védelme, a csalás és túlzott fogyasztói kiadások megelőzése megengedett korlátozásnak minősül.

• Az Európai Unió Bírósága számos döntésében utalt a C-42/07. számú ítéletre, amely szerint a tagállamok szabadon állapíthatják meg a szerencsejátékokkal kapcsolatos politikájuk célkitűzéseit és szabadon határozhatják meg a kívánt védelem pontos szintjét.

 

A jogerős ítélet ellen a bet365 felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, melyben

• Utalt az Európai Unió jogának közvetlen hatályára és elsőbbségére, azt hangsúlyozva, hogy az uniós esetjog alapján nem lehet közigazgatási szankciót jogszerűen kiszabni a tagállam hatóságai részéről, ha a szankcióval védett szabályozás ellentétes az uniós joggal.

• Megítélése szerint a magyar szabályozás ellentétes az Unió jogával, mert a magyar jogalkotó által nem igazolt, és nem felel meg a koherens és szisztematikus szabályozás követelményének, a közrendi célok eléréséhez nem szükséges és azzal nem arányos, a jogalkotó önkényes jogpolitikai elképzelésein alapul, nem tartja tiszteletben a diszkrimináció tilalmát és a letelepedés szabadságát jogellenesen korlátozza. A jogalkotó nem indokolta a szankcióval védett magyar távszerencsejáték-korlátozás szükségességét és arányosságát.

• A felperes vitatta továbbá, hogy a magyar távszerencsejáték-monopólium szisztematikusan és koherens módon védené a fogyasztókat. Azt is elfogadhatatlannak tartotta, hogy a magyar jogalkotó különböző védelmi szintet állapított meg a távsportfogadás és a távkaszinó és kártyajáték esetére.

• Hivatkozott arra, hogy ténylegesen nem kaphatott távszerencsejáték-engedélyt a vizsgált időszakban, a koncessziós pályázat kiírásának hiánya, a megbízható szerencsejáték-szervezőnek minősülés feltételei, valamint az engedély megszerzésére szükséges végrehajtási rendelet kihirdetésének hiánya miatt. A felperes Magyarországon a vizsgált időszakban jogellenesen el volt zárva attól, hogy ténylegesen távszerencsejáték-koncessziót és távszerencsejáték-engedélyt szerezhessen

 

A Kúria a KDG 2018-120 sz. határozatában úgy döntött, hogy a bet365 felülvizsgálati kérelme alapos. Döntésében hangsúlyozta, hogy 

• A közösségi jog tagállami joggal szembeni elsőbbséget rögzítő elv alapján, ha a tagállami bíróság által alkalmazandó tagállami jogszabály ütközik a közösségi joggal, akkor az azzal ellentétes tagállami jogot „félre kell tenni,” nem szabad alkalmazni.

• A bet365-nek - az alperes által is elismerten - nyilvános koncessziós tender kiírásának hiányában, kizárólag megbízható szerencsejáték-szervezőkénti ajánlattétel útján volt lehetősége belépni a magyar távszerencsejáték-piacra. A felperes azonban nem rendelkezett a magyar piacon tízéves szolgáltatói múlttal, így nem minősülhetett volna megbízható szerencsejáték-szervezőnek.

• A Kúria kimondta a magyar jogszabály a szolgáltatásnyújtási szabadságot deklaráló - EUMSZ 56. cikkébe történő ütközését.

• Kifejtette, hogy a tagállamok által meghatározott korlátozásoknak meg kell felelniük az arányosság elvének, a nemzeti szabályozás pedig csak akkor alkalmas a hivatkozott cél elérésére, ha az alkalmazott eszközök koherensek és szisztematikusak

• A rendszernek meg kell felelnie az átláthatóság követelményének.

• Az a szabályozás, amely a megbízható szerencsejáték-szervezővé történő minősítéshez legalább tíz éven keresztül szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység folytatását igényli a tagállam területén, eltérő bánásmódot valósít meg, amennyiben az hátrányosan megkülönbözteti a másik tagállamokban letelepedett szerencsejáték-szervezőket az érintett nemzeti szervezőkhöz képest, amelyek könnyebben teljesíthetik az említett feltételt.

• Az Európai Unió Bírósága C-49/16. számú döntésének 2. pontja egyértelműen kizárja a közösségi joggal ellentétes szabályozás miatt szankció alkalmazását. Ebből következően annak ellenére, hogy a felperes a közösségi jog elvárásainak meg nem felelő szabályozásra tekintettel meg sem kísérelte engedély beszerzését, nem szankcionálható.

 

Mindezek alapján a Kúria az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte.

 

A magyar jog ugyan nem ismeri el a precedenseket, csupán ítéletek indokolásában lehet korábbi esetekre hivatkozni, azonban sejthető, hogy ez az ügy kihatássa lehet a többi nagy nemzetközi szerencsejáték szolgáltatóval kapcsolatos eljárásokra is.