Kiderült, ki véleményezi a játékkaszinó-üzemeltetési ajánlatokat

2014-01-01
A feladat egy bizottságé, de a végső döntés a miniszteré lesz.

    
Háromtagú döntés-előkészítő bizottság véleményezi majd a játékkaszinók üzemeltetésére érkező ajánlatokat. Egyebek között ezt tartalmazza a nemzetgazdasági miniszternek a keddi Hivatalos Értesítőben megjelent utasítása.


Az utasítás szerint a szerződések előkészítéséhez és az ajánlatok elbírálásához kapcsolódó előzetes jogi tevékenységet - köztük a közigazgatási szervek megkeresését - az adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkárság adó- és vámigazgatási főosztálya végzi.
A létrejövő döntés-előkészítő bizottság az ajánlat elbírálásához és a koncessziós szerződés megkötéséhez is véleményt készít az utasításban megadott határidőre a miniszternek a jogszabályi feltételek teljesüléséről.


A vélemény készítése során a tagok vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a szerencsejáték-szervező, valamint annak többségi tulajdonosa átlátható szervezet-e, valamennyi közteherre vonatkozó bevallási és fizetési kötelezettségének eleget tett-e, és egyszer sem esett harminc napot meghaladó késedelembe.
Megvizsgálják azt is, hogy a pályázó egyik bankszámláján sem volt azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene végrehajtási eljárás, illetve a működése során, azzal összefüggésben, történt-e olyan jogsértés, amely miatt esetenként ötmillió forint összeget meghaladó bírsággal sújtották volna. A bizottság ellenőrzi, hogy a szerencsejáték-szervező legalább 10 éven keresztül folytatott-e szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységet Magyarországon, és vállalta-e, hogy egységenként a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós díj összege legalább kétszeresének megfelelő összegű éves koncessziós díjat fizet.


A létrejövő háromtagú testület vezetője a miniszteri kabinet főnöke, szavazati joggal rendelkező tagja az adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár és a jogi és koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár. A testületnek konzultációs joggal más személy is tagja lehet a bizottság elnökének döntése alapján.
A bizottság titkárságának feladatait az adózásért és számvitelért felelős helyettes államtitkárság látja el, a testület az ajánlattételi eljárásban szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.


Az utasítás 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban levő eljárásokra is alkalmazni kell.

 

Az Országgyűlés december 10-én tizenegy játékkaszinó és bennük összesen 3300 nyerőgép működését engedélyezte. A törvény szerint ötszázezer lakosonként legfeljebb egy játékkaszinót lehet üzemeltetni, azzal a megkötéssel, hogy a fővárosban és Pest megyében összesen maximum ötöt, a Dunántúlon és a keleti országrészben pedig hármat-hármat. A kaszinókban egyenként legfeljebb háromszáz pénznyerő automata működhet.


A parlament 2012 októberben törvényben tiltotta meg a játéktermek és az elektronikus kaszinók üzemeltetését, pénznyerő gépek azóta csak játékkaszinókban működtethetők, a korábban kiadott engedélyek hatályukat vesztették.


Egy másik jogszabály szerint a nemzetgazdasági miniszter kiemelt díj ellenében pályázati eljárás nélkül is koncessziós  szerződést köthet legfeljebb öt játékkaszinó üzemeltetésére a megbízhatónak minősített szerencsejáték-szervezőkkel. A módosítás alapján a szerencsejáték-szervezők levonhatják játékadójukból a koncessziós díj összegét.

 

A jogszabály a következő módon  így rendelkezik az ajánlattételi eljárásról és a megbízható szerencsejáték- szervezőről:

 


"A szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenység végzésére a megbízható szerencsejáték-szervező ajánlatot tesz. Az ajánlattevő ajánlatában megjelöli az üzemeltetni kívánt — a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Szjtv.) meghatározott — egységek település szerinti helyszínét és vállalja, hogy egységenként a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott koncessziós díj összege legalább kétszeresének megfelelőösszegű éves koncessziós díjat fizet.
(4) Az ágazati miniszter az ajánlat elfogadásáról a megbízható szerencsejáték-szervező írásbeliajánlatának átvételét követő 30 napon belül dönt. Az ajánlat elfogadása esetén 30 napon belül megköti a koncessziós szerződést az ajánlattevővel.
(5) Az e § szerint megkötött koncessziós szerződés alapján a koncesszió jogosultja legfeljebb öt egységet üzemeltethet."


"Megbízható szerencsejáték-szervező: az a szerencsejáték-szervező, valamint annak többségi tulajdonosa, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet, és

a) valamennyi közteherre vonatkozó bevallási- és fizetési kötelezettségének eleget tett, és egyszer sem esett harminc napot meghaladó késedelembe

b) egyik bankszámláján sem volt azonnali beszedési megbízás az adóhatóság részéről, illetve működése során nem indult ellene végrehajtási eljárás;

c) a működése során, azzal összefüggésben, nem történt olyan jogsértés, amely miatt esetenként ötmillió forint összeget meghaladó bírsággal sújtották volna;

d)  legalább 10 éven keresztül folytatott szerencsejáték szervezésére irányuló tevékenységetMagyarországon;

e) a játékosok személyazonosságának megállapítására, valamint az ahhoz kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartotta, amennyiben ilyen kötelezettség terhelte.


 Forrás: MTI/Fortunaweb

Címkék: kaszinó, magyar jog,