Foglalkoztatást segítő pályázati lehetőségek trafikokban is

2014-02-06
Az alábbi pályázati lehetőség vannak azon koncessziós szerződéssel rendelkező dohánytermék kiskereskedők számára, akik megváltozott munkaképességű személyt már foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatni kívánnak a jövőben.

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) keretében megvalósuló TÁMOP-1.1.1-12/1 ”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” kiemelt projekt segítséget és támogatást kíván nyújtani megváltozott munkaképességű személyek számára, sikeres foglalkozási rehabilitációjuk megvalósítása érdekében.

 

A program bemutatása

 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap, amelynek többek között fontos célkitűzése, hogy javítsa a tagországok munkaerő-piaci helyzetét.

 

A Hivatal a TÁMOP-1.1.1-12/1 ”Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című kiemelt projekt megvalósításával kívánja elősegíteni a megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci re-integrációját, sikeres foglalkozási rehabilitációját.

 

A program célja

 

A projekt személyre szabott fejlesztésekkel, humánszolgáltatási programmal, képzési lehetőségek biztosításával támogatja a megváltozott munkaképességű ügyfelek felkészítését a munkavállalásra, valamint foglalkoztatásukhoz a munkaadók részére bérköltség-támogatást biztosít. A program célja, hogy a programban résztvevők egyéni igényekre szabott szolgáltatások és támogatások révén visszatérhessenek a munka világába, a nyílt munkaerő-piacra.

 

A Hivatal projektgazdaként országos lefedettséggel, 85 helyszínen létesített TÁMOP irodát, ahol 280 fő humánszolgáltató és 109 fő ügyintézőből álló szakmai stáb áll az ügyfelek és partnereink rendelkezésére.

 

A projekt célcsoportja, támogatott munkavállaló

 

Bérköltség-támogatást azon foglalkoztató veheti igénybe, aki a TÁMOP 1.1.1-12/1 kiemelt projekt résztvevőjét (megállapodással rendelkező ügyfél) munkaviszony keretében foglalkoztatja, valamint rendelkezik a támogatás megállapításához szükséges igazolásokkal.

 

A program közvetlen célcsoportja a rehabilitációs szakigazgatási szerv rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelei, akiknél a rehabilitációs hatóság komplex minősítése során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy rehabilitálható, ezen belül:

 

a)    foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy

 

b)    tartós foglalkozási rehabilitációt igényel,

 

továbbá azok az ügyfelek, akik a 2007. évi LXXXIV. törvény alapján rehabilitációs járadékban részesülnek.

 

A támogatás jellemzői

 

Bérköltség-támogatás a munkaadó részére, az általa minimum 4 órában foglalkoztatott, programrésztvevő után nyújtható. A támogatás időtartama határozott időre szól, amely során a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 100%-ban támogatható.

 

Egy munkáltató több megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához is igénybe veheti a támogatást.

 

Rehabilitációs kártya

 

A projektben résztvevő megváltozott munkaképességű ügyfelek mindegyike jogosult az adókedvezményt (szociális hozzájárulási adó alóli mentesség) biztosító rehabilitációs kártyára.

 

A rehabilitációs kártyához kapcsolódó jogszabályok:

 

-      33/2012. (XII. 5.) NGM rendelet

 

-      2004. évi CXXIII. törvény (III/B. Fejezet)

 

-      2003. évi XCII. törvény (20/A. §)

 

Abban az esetben, ha a foglalkoztató igénybe veszi a rehabilitációs kártya adókedvezményét, akkor a támogatás teljes összege a bér támogatására állapítható meg.

 

A projektben háromféle konstrukcióban nyújtható bérköltség-támogatás

 

Heti munkaidő Támogatás maximális havi összege Kifizethető támogatási összeg összesen
20 óra 100 000 Ft 700 000 Ft
30 óra 150 000 Ft 750 000 Ft
40 óra 200 000 Ft 800 000 Ft

 

A támogatás havi összege a szerződött munkabér és annak munkáltatót terhelő járulékának összegétől függ, figyelembe véve a rehabilitációs kártya által igénybe vehető kedvezményeket is. Abban az esetben, ha a munkáltató igénybe veszi a rehabilitációs kártya kedvezményét, akkor a támogatás havi maximuma is elszámolható munkabér címén. Amennyiben nem veszi igénybe az adókedvezményt a munkáltató, akkor a támogatás a bér és annak járulékaira számolható el, de csak az adott munkaidőhöz rendelt maximális összeg keretéig.

 

Támogatás időtartama

 

A támogatás időtartamának meghatározásához szükség van a heti munkaidőre, mivel ettől függ a maximális támogatási összeg, valamint az igényelt havi támogatási összeg (amely vagy a bruttó bérrel azonos, vagy a bruttó bérrel, és annak a szociális hozzájárulási adó címén megfizetendő összeggel). A támogatás maximális időtartamát az alábbi számítással kapjuk meg:

 

heti munkaidő szerinti maximális támogatási összeg / havonta igényelt támogatási összeg = a támogatás maximális időtartama.

 

Például: heti 20 órás foglalkoztatást figyelembe véve, a maximális támogatási összeg 700.000 Ft, a maximális havi támogatási összeg pedig 100.000 Ft. A munkáltató által igényelt havi támogatási összeg 73.000 Ft (rehabilitációs kártyával bruttó bérnek felel meg, vagy anélkül a bruttó bér + 27% szociális hozzájárulási adó összegének), tehát a támogatás maximális időtartama: 700.000 Ft / 73.000 Ft/hó = 9,5 hónap.

 

Heti 20 órás foglalkoztatás esetében, ha az igényelt támogatási összeg 102.000 Ft/hó lenne, akkor a számítás a következő: 700.000 Ft/100.000 Ft/hó = 7 hónap, mivel a kért támogatási összeg meghaladja a maximálisan adható havi támogatás összegét.

 

Ezek alapján a maximális támogatási időtartamok a következők, figyelembe véve, hogy a 483/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet értelmében a minimálbér összege 2014 január 1 -től havibér esetén 101.500 Ft):

Rehabilitációs kártya kedvezményét igénybe veszi? Heti munkaidő Igényelt támogatási összeg Teljes támogatási összeg Támogatás időtartama maximum
(bér, vagy bér+27%) (hónap)
igen 20 óra 50 750 Ft 700 000 Ft 13,8
nem 20 óra 64 453 Ft 700 000 Ft 10,8
igen 30 óra 76 125 Ft 750 000 Ft 9,8
nem 30 óra 96 679 Ft 750 000 Ft 7,8
igen 40 óra 101 500 Ft 800 000 Ft 7,9
nem 40 óra 128 905 Ft 800 000 Ft 6,2

 

A támogatás formája

 

A támogatás havi elszámolás alapján, utólag kerül kifizetésre. Mivel a bérköltség-támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, így a támogatott vállalkozásokra nézve a EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A fenti jogcímen odaítélt támogatások támogatástartalma 3 egymást követő év alatt nem haladhatja meg a 200.000  € (közúti szállítás esetén 100.000  €) megfelelő forintösszeget. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az igény benyújtását megelőző 3 év alatt kapott de minimis támogatásokról.

 

Hogyan igényelhet támogatást?

 

A munkáltató a TÁMOP Igénykezelő felületén (https://ikrt.nrszh.hu/ikrt/), elektronikus úton regisztrálhat.

 

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok (az Igénykezelő felületen elektronikus formában kell benyújtani):

 

-        kitöltött és cégszerűen aláírt, lepecsételt regisztrációs adatlap (a regisztrációs felületen nyomtatható ki)

 

-            gazdasági társaság esetén közjegyző vagy az illetékes törvényszék cégbírósága vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által hitelesített 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy

 

-            nem gazdasági társaság esetén létesítő okirat, vagy

 

-            egyéni vállalkozó esetén hatósági igazolás,

 

-            aláírási címpéldány.

 

A munkáltató által benyújtandó TÁMOP 1.1.1-12/1 mellékletek:

 

27. sz. melléklet : De minimis tájékoztató és nyilatkozat

 

29. sz. melléklet : Nyilatkozat Start-rehabilitációs kártya igénybevételéről

 

36. sz. melléklet: Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

 

37. sz. melléklet: Közzétételi kérelem

 

55. sz. melléklet: Munkáltatói nyilatkozat programrésztvevő alkalmazásával összefüggő helyközi utazás támogatásához

 

56. sz. melléklet: Munkavállaló nyilatkozata az utazási támogatás igénybevételéhez

 

38. sz. melléklet: Felhatalmazó levél, melyet a szerződés aláírását követően kell aláírattatni a számlavezető bankkal és utána felrögzíteni az IKRT rendszerbe valamint papírformátumban elküldeni az illetékes megyei TÁMOP 1.1.1 irodába.

 

Az Igénykezelő felület 2013. július 1-jétől érhető el a munkáltatók részére!

 

A munkaerő-igény benyújtásának módja, elbírásának menete

 

Az igényléseket a foglalkoztatást megelőzően a TÁMOP-1.1.1-12/1 program Igénykezelő rendszerében, országos illetékességgel lehet benyújtani.

 

Támogatás csak akkor állapítható meg, ha a munkáltató a támogatás időtartamára biztosítja a foglalkoztatást. Amennyiben a felek a munkaszerződést határozott időre kötik, úgy a szerződés időtartama nem lehet rövidebb, mint a támogatási idő. (A munkaszerződésben maximum 1 hónap próbaidő kötése javasolt.)

 

A bérköltség-támogatás kizárólag a munkában töltött napok után számolható el, valamint a támogatási időre arányosan járó rendes szabadság napjaira is. A munkavállaló keresőképtelenségének idejére (betegszabadság, táppénz, stb.) illetve állásidőre, fizetés nélküli szabadságra támogatás nem nyújtható.

 

Az elszámolás módja

 

A foglalkoztató az elszámolást havonta, az Igénykezelő felületen rögzítheti, illetve nyomtathatja ki. Az elszámolásokat minden hónap 15-ig kell benyújtani. A hiánytalanul beérkezett és befogadott elszámolások teljesítése a benyújtást követő hónap 10. napjáig történik meg.

 

Példa:

 

A foglalkoztatás március 1-én kezdődik. Április 15-ig érkezik be az első elszámolás. Megyei majd központi ellenőrzést követően az elszámolás teljesítése legkésőbb május 10-ig történik meg.

 

NAV Együttes adóigazolás vagy köztartozásmentes adózói adatbázis igazolás

az IKRT rendszerből nyomtatott elszámoló lap és jelenléti ív

bérjegyzék

kifizetést igazoló bizonylatok hitelesített másolata

è  csoportos átutalás esetén szükséges csatolni a GIRO listát (elég az első, utolsó oldalt, valamint azokat az oldalakat, ahol látszik, hogy a támogatott személy bérét és járulékait átutalták.

 

További, a támogatás ideje alatt használandó TÁMOP 1.1.1-12/1 mellékletek: 

 

-          31. sz. melléklet: Regisztrációs adatlap a TÁMOP 1.1.1-12/1 program Igény Kezelő Rendszerébe (IKRT) támogatási igény benyújtásához

 

-          33. sz. melléklet Beutaló foglalkozás egészségügyi vizsgálatra

 

-          35. sz. melléklet: Támogatási szerződés

 

-          39. sz. melléklet: Jelenléti ív

 

-          41. sz. melléklet: Átadó lista bérköltség támogatás elszámoláshoz

 

A Hivatal elérhetőségei

 

A projekttel kapcsolatban bővebb felvilágosítást kaphat a Hivatal honlapján a http://nrszh.kormany.hu címen, a projektek menüpont alatt, valamint a TÁMOP 1.1.1-12/1 megyei szakmai koordinátorai által, melyek elérhetőségeit az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Megye
Koordinátor Telefonszám E-mail
Baranya Megye Kaszás Beáta 20/821-6699 kaszasb@nrszh.hu
Bács-Kiskun Megye Daczi Péter 20/821-6724 daczip@nrszh.hu
Békés Megye Dorogi Ramóna 20/821-6674 dorogir@nrszh.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Matisz István 20/821-6749 matiszi@nrszh.hu
Budapest és Pest Megye Szabolcsi Viktor 20/821-6656 szabolcsiv@nrszh.hu
Csongrád Megye Dorogi Ramóna 20/821-6674 dorogir@nrszh.hu
Fejér Megye Gáspár Róbert 20/821-6698 gasparr@nrszh.hu
Győr-Moson-Sopron Megye Horváth Zsófia 20/821-6745 horvath.zsofia@nrszh.hu
Hajdú-Bihar Megye Fodor András 20/821-6770 fodora2@nrszh.hu
Heves Megye Bujdosó Antal 20/821-6677 bujdosoa@nrszh.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Dorogi Ramóna 20/821-6674 dorogir@nrszh.hu
Komárom-Esztergom Megye Dr. Varga Zsuzsanna 20/821-6723 vargazsu@nrszh.hu
Nógrád Megye Hermann Szabolcs 20/821-6734 hermansz@nrszh.hu
Somogy Megye Tamaskovics Erika 20/821-6746 tamaskovicse@nrszh.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Hadházi Tamás 20/821-6670 hadhazit@nrszh.hu
Tolna Megye dr. Ganczer Tamás 20/821-6722 ganczert@nrszh.hu
Vas Megye Kovács József 20/821-6748 kovacsjozsef@nrszh.hu
Veszprém Megye Nagy-Vereczki Vivien 20/821-6696 vereczkiv@nrszh.hu
Zala Megye Meszlényi Dezső Márk 20/821-6773 meszlenyid@nrszh.hu

 

 

Címkék: trafik,