Tájékoztató a kártyatermek üzemeltetésének alapfeltételeiről, az engedélyezési eljárás lebonyolításáról

A kártyatermek üzemeltetésének feltételeit a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.), valamint az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X.21.) PM rendelet  (a továbbiakban: Vhr.) 2010. május 1. napjától hatályos szövege tartalmazza. Továbbá, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) hatálya kiterjed a kártyaterem üzemeltetőjére is.

Az Szjtv. 29/B §-a értelmében kártyateremben kártyajátékot kizárólag e célból alapított (kizárólagos tevékenységi kör a 92.00 08’as TEÁOR), legalább 25 millió alap- vagy törzstőkével rendelkező gazdasági társaság szervezhet. A kártyateremben –amely ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi, illetőleg egészségügyi intézmény, továbbá I. kategóriába sorolt játékterem és a kártyaterem engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor már engedélyezett játékkaszinó 200 méteres körzetében nem működhet– legalább 5 és legfeljebb 10 asztal üzemeltethető. A játéktér területét kártyaasztalonként 16 m2 figyelembevételével kell kialakítani.

A kártyateremben kizárólag totalizatőri, készpénzes és/vagy versenyrendszerű póker típusú kártyajáték szervezhető. Készpénzes lebonyolítás esetén a kezdő tét az 500, illetve az 1000 forintot, illetve egy játékos által egyidejűleg beváltható összeg a 100 ezer forintot nem haladhatja meg. Verseny rendszerű lebonyolítás esetén a nevezési díj mértéke az 50 ezer forintot nem haladhatja meg. A nyereményalap –amely készpénzes játék esetén az első tét és a nyereményjogosultság megállapítása között megtett tétek összessége, verseny esetében pedig a nevezési díjak összessége– 80%-át nyeremény céljára kell fordítani. A kártyaterem játékadója a tiszta játékbevétel 40%-a.

A kártyatermet videotechnikai ellenőrzési rendszerrel kell ellátni, amelynek felvételeit az esetleges játékosi panaszok kivizsgálása érdekében a rögzítéstől számított 45 napig meg kell őrizni.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként a kártyaterem üzemeltetője köteles a törvényben meghatározott feladatok teljesítésére belső szabályzatot készíteni és azt a tevékenység engedélyezésére irányuló kérelemmel együtt az állami adóhatósághoz jóváhagyásra benyújtani. A belső szabályzat elkészítését elősegítő mintaszabályzatot a SZEF ajánló jelleggel a kérelmező rendelkezésére bocsátja. Tekintettel arra, hogy a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóként a kártyatermekre a játékkaszinókkal és elektronikus kaszinókkal megegyező szabályok vonatkoznak, a kártyatermekre is az „Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Elnökének ajánlása és mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján elkészítendő belső szabályzathoz” című, 2008. január 29-én kelt dokumentum az irányadó. Az egyes feladatok köréből kiemelendő, hogy a kártyaterembe belépő játékosok azonosítását, a törvényben felsorolt okiratok alapján el kell végezni, továbbá, hogy a kártyatermet pénzmosásra utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén a Pmt-ben előírtaknak megfelelően bejelentési kötelezettség terheli.

A kártyaterem üzemeltetésének engedélyezésére irányuló eljárás az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon benyújtandó kérelemre indul. Ezzel egyidejűleg, ugyancsak az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kérelmet kell benyújtani a szervező személyi megfelelőségének megállapítása és (az eljárással összefüggő hatósági eljárásokban történő felhasználásra) hatósági bizonyítvány kiállítása iránt. A kérelmekhez tartalmuk szerint csatolni kell a Vhr. 2.§ (3)-(6) bekezdéseiben meghatározott okiratokat és adatokat, amelyek körét a kérelemnyomtatványok részletezően tartalmaznak. A formanyomtatványok (1., 44. és 45. nyomtatvány) a SZEF Központi Ügyfélszolgálati Irodáján és a kérelmező székhelye szerinti kihelyezett ügyfélszolgálatain térítésmentesen hozzáférhetők. A személyi megfelelőség megállapításával, ismételt megállapításával, valamint a hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos ügymenetre vonatkozó részletes információkat a „Szerencsejátékok, Tudnivalók, Tájékoztatók” menüpont „Tájékoztató a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály ügyfeleit érintő eljárási ügymenetekről” hivatkozásának „Pénznyerő Automaták és Játéktermek Engedélyezési és Hatósági Osztálya” hivatkozása a kártyatermekre irányadóan is megfelelően tartalmazza.

Az engedélykérelmet – a szükséges dokumentumok teljes körű rendelkezésre állása esetén – 2 hónapon belül kell elbírálni. Amennyiben szükséges, 15 napon belül hiánypótlási felhívás kiadására kerül sor, amelynek teljesítési időtartama nem számít be az ügyintézési határidőbe. A hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő elmulasztása esetén az eljárás végzéssel megszüntethető, ha az ügyfél nem kéri a határidő meghosszabbítását, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás teljes körű tisztázását. Az előzőekből kitűnően tehát alapvető szervezői érdek az engedélyezési dokumentumok teljes körű és a jogszabályok által elvárt részletezettségű benyújtása. E körben kiemelendő, hogy szerencsejáték csak jóváhagyott játékterv alapján szervezhető, amiből az következik, hogy a játéktervnek a Vhr. 73/J §(1) bekezdésében meghatározott, illetve hivatkozott tartalmi elemek kifejtésén túl részletesen tartalmaznia kell mindazon eljárások leírását, adatokat és információkat, amelyek mentén a kérelmező szervezői tevékenységét folytatni kívánja, mert a gyakorlati tevékenység során ettől eltérni csak a játékterv módosításának jóváhagyását követően lehet.

A személyi, tárgyi és gazdasági feltételek vizsgálatát követően az állami adóhatóság a kártyaterem üzemeltetését az engedélykérelemben foglalt időtartamra, de legfeljebb 15 évre engedélyezheti. Az engedélyező határozat mellékletét képezi a Vhr. 15. számú melléklet szerinti működési engedély, amelyet a kártyaterem bejáratánál jól látható módon ki kell függeszteni. Az engedélyező határozat és melléklete a SZEF Központi Ügyfélszolgálati Irodáján vehető át.

Az állami adóhatóság eljárásáért, így a szerencsejáték szervezésének engedélyezéséért, ellenőrzéséért, a SZEF által végzett egyes igazgatási szolgáltatások igénybevételéért igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni. Az engedély iránti kérelemre indult eljárásokban az eljárás megszüntetése vagy a kérelem elutasítása esetén az igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell visszatéríteni. A kártyaterem engedélyezéséért fizetendő díj kártyaasztalonként 18 ezer forint, amely az állami adóhatóság által biztosított készpénz-átutalási megbízással (csekk), illetve pénzintézeti átutalással teljesíthető a jogcím megjelölésével (bővebben lásd a „Szerencsejátékok, Tudnivalók, Tájékoztatók” menüpont „Útmutató a Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálynak teljesítendő díjak megfizetéséhez” hivatkozásánál).