A szolgáltatás teljesítésének helye

2011-08-16
Határon átnyúló internetes szolgáltatások legitimitásának vizsgálatakor sokszor annak megállapítása is nehézségekbe ütközhet, hogy a szolgáltatás nyújtása - jogi szempontból - földrajzilag hol történik. Mint arra fent utaltunk, az online játékszervezők tipikusan úgy érvelnek, hogy a játék a székhelyük szerinti tagállamban működő szervereken, tehát a székhelyük szerinti ország területén zajlik. Más szóval nem csak a játékszervezőket esetlegesen elmarasztaló, más tagállamban hozott bírósági ítéletek végrehajthatósága kérdéses, hanem – a játékszervezők érvelése szerint – már maga a jogsértés ténye is kétségbe vonható.

Megfigyelhető, hogy – a Zeturf-ügy kivételével – minden említett precedens per büntetőjogi eljárás volt természetes személyek ellen. A Zeturf-ügy volt az első, ahol a játékszervező céget, mint jogi személyt is vád alá vonták. Ez nem csak az ítélet végrehajtásában jelentett akadályokat, de önmagában az a tény is magyarázatra szorult, hogy milyen jogalapon ítélkezhet francia bíróság egy más tagállamban székhellyel rendelkező cég felett. A kérdés fajsúlyát és komplexitását jól érzékelteti a tény, hogy megválaszolására a párizsi Legfelsőbb Bíróság csak bő egy évvel a Zeturf-ügyben hozott döntése után, 2008 novemberében volt képes. A hosszas vita után született döntés azonban ismét csak a probléma bonyolultságát – és a francia bíróság eltökéltségét – tükrözte. Az érvelés úgy hangzott, hogy azért tilthat el francia bíróság egy Máltán bejegyzett játékszervező céget tevékenysége gyakorlásától Franciaországban, mert az általa üzemeltetett fogadási oldal elérhető Franciaország területéről. A Zeturf-ügyet a Legfelsőbb Bíróság döntése és instrukciói alapján a fellebbviteli bíróságnak újra kellett tárgyalnia, így e bíróságnak is magyarázattal kellett szolgálnia azt illetően, hogy ítéletének végrehajtása miért kényszeríthető ki Franciaországban. A magyarázat ez esetben is – legalábbis – megkérdőjelezhető. A fellebbviteli bíróság álláspontja szerint a máltai cég ellen hozott ítélet azért hajtható végre Franciaországban, mert a Zeturf nem demonstrálta, hogy a weboldal nem módosítható Franciaországból.

A közösségi jogban kizárólag az ÁFA számításra, fizetésre vonatkozó direktívákban kerül meghatározásra a szolgáltatások teljesítési helye. (A közösségi jogban ezen adónem elnevezése VAT (value added tax), mely magyarra fordított európai uniós jogszabályokban hozzáadottérték adóként (HÉA) kerül megnevezésre. A kifejezés a magyarban elterjedt és általánosan használt ÁFA szinonimája. A könnyebb érthetőség kedvéért itt ez utóbbi kifejezést használjuk.)

Ebben a kérdéskörben két irányelv rendelkezik:

  • 2006/112/EK irányelv a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
  • 2008/8/EK irányelv a 2006/112/EK irányelvnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Vizsgálatunk szempontjából különös figyelmet a 2008/8/EK irányelv érdemel, hiszen e direktíva rendelkezései hatályosak 2010. január 1-től, és egyebek között az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások tekintetében is külön rendelkezik. A direktíva jelen kérdéskör szempontjából releváns rendelkezései az alábbiak:

  • B2B relációban a szolgáltatások teljesítési helye a szolgáltatást igénybe vevő székhelye (2008/8/EK, 2. cikk, 1., 2. szakasz, 44. cikk)
  • B2C relációban a szolgáltatások teljesítési helye a szolgáltatást nyújtó székhelye (2008/8/EK, 2. cikk, 1., 2. szakasz, 45. cikk)
  • B2C relációban, közvetítőn keresztül nyújtott szolgáltatások teljesítési helye az eredeti, közvetített szolgáltatást nyújtó vállalat székhelye (2008/8/EK, 2. cikk, 1., 3. szakasz, 1. alszakasz, 46. cikk)
  • B2C relációban, ahol Közösségen kívüli vállalat valamely tagállam fogyasztója számára elektronikus úton nyújt szolgáltatást, a szolgáltatás teljesítésének helye a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó lakhelye, szokásos tartózkodási helye (2008/8/EK, 2. cikk, 1., 3. szakasz, 8. alszakasz, 58. cikk)

Ez utóbbi rendelkezés 2015. január 1-től módosul oly módon, hogy a Közösségen belüli vállalat által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások teljesítési helye is a fogyasztó lakhelye, szokásos tartózkodási helye lesz.

A fentiek értelmében tehát, ha az iménti példánkban szereplő máltai játékszervező egy más tagállamban székhellyel rendelkező céget bíz meg internetes marketing kampány megszervezésével és lebonyolításával, a teljesítés helye Málta lesz, nem pedig az a tagállam, amelyben a kampányt lebonyolító céget bejegyezték, és amely piacra a kampány adott esetben irányul.

Hasonlóképp, ha a máltai játékszervező más tagállamban tartózkodási hellyel rendelkező játékosokat közvetítő (pl. adott országban szórakoztató tartalmakat kínáló portál üzemeltetője) útján ér el, a szolgáltatás teljesítésének helye továbbra is Málta marad.

Címkék: jogi háttér,