Formálódik az EU szerencsejáték szabályozása

2013-06-12
A különböző állásfoglalások és 2 éve megalkotott Zöld Könyv után végre komolyabb útmutatást ad az EU a július 1-ére felterjesztett javaslattal.

Tavaly októberben közleményt adott ki az Európai Bizottság az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a régiók bizottságának "Úton az online szerencsejátékokra vonatkozó átfogó európai keretrendszer felé" címmel. Az irányelvek alapján megalkotott szabályozás elfogadása július 1-re várható.

 

A 20 oldalas közlemény az EU Parlament 2011. 11. 15-i állásfoglalásának alappilléreire támaszkodva fekteti le alapelveit az Európai Unió szerencsejáték szabályozásáról.

 

A közlemény elején kiemeli az online szerencsejáték ipar gazdasági jelentőségét, majd rámutat a szabályozás hiányosságaira: "Az online szerencsejáték egyike a gyorsan növekvő szolgáltatási tevékenységeknek az Európai Unióban, éves növekedési rátája megközelítőleg 15 %-os. Az éves bevétel a 2011. évi 9,3 milliárd EUR-val szemben 2015-ben várhatóan eléri a 13 milliárd EUR-t. Ez megközelítőleg 40%-os teljes növekedési rátát jelentene. Az ágazat gazdasági jelentőségét az uniós ipari innováció magas szintje és a tagállamokban keletkező egyre számottevőbb adóbevétel összege is tükrözi...A szerencsejáték-oldalak az online környezetből fakadóan adott esetben az uniós szabályozó hatóságok bárminemű ellenőrzése nélkül működhetnek az EU-ban. Az európai fogyasztók is határok nélkül keresgélhetnek az online szerencsejáték-szolgáltatások között, amelyek ha nem megfelelően szabályozottak, számottevő kockázatokat jelenthetnek számukra."

 

Az ágazatban a 2011-ben kiadott Zöld Könyv egy tagállamok közötti konzultációt hívott életre, mely konzultációra adott válaszok az uniós kezdeményezésekre használandó tartalmat és eszközöket illetően is eltérőek votlak. Összességében ebben a fázisban még nem tűnik indokoltnak egy ágazatspecifikus uniós jogszabályra irányuló javaslat - szögezi le a közlemény. A válaszadók azonban szinte egyöntetűen uniós szintű szakpolitikai fellépést sürgettek, a válaszok pedig lehetővé teszik az intézkedéseket igénylő kiemelt területek pontos meghatározását. A közlemény nemzeti és uniós szinten hozandó intézkedések formájában megoldást kíván javasolni e kihívásokra. A Bizottság annak érdekében, hogy megoldást javasoljon az online szerencsejátékokhoz kapcsolódó különféle kérdésekre, levonta a következtetéseket az EU-ban és az egyes tagállamokban alkalmazott bevált gyakorlatokból. Leszögezi, hogy az online szerencsejátékok uniós kínálatával és reklámozásával kapcsolatos fejleményeket tekintve nagyobb átláthatóságra van szükségünk. 

 

A közlemény öt prioritási területet emel ki az uniós kihívások kezelésére: 

- a nemzeti szabályozási keretek uniós jogszabályoknak való megfelelése 

- az igazgatási együttműködés és a hatékony végrehajtás fokozása 

- a fogyasztók és polgárok, kiskorúak és veszélyeztetett csoportok védelme 

- a csalás és a pénzmosás megelőzése 

- a sport tisztességességének védelme és a mérkőzéseredmények befolyásolásának („bundázás”) megakadályozása. 

 

A Bizottság igazgatási együttműködésre vonatkozó intézkedései segítséget nyújtanak a tagállamoknak abban, hogy megértsék egymás szabályozási keretét, megosszák a bevált gyakorlatokat és közelítsék a közös problémák megoldási módjait.

 

A fogyasztóvédelemre vonatkozóan megjegyzi, hogy a vonzó és törvényes szerencsejáték-lehetőségek kialakítása is kulcsfontosságú szerepet játszik annak megakadályozásában, hogy a fogyasztók szabályozatlan oldalakra látogassanak el.

 

Az engedély nélküli szerencsejáték oldalak korlátozásával kapcsolatban azt írja, hogy a tagállamok korlátozhatják, illetve behatárolhatják az online szerencsejáték-szolgáltatások valamennyi vagy bizonyos típusának több országra kiterjedő nyújtását azon közérdekű célkitűzések alapján, amelyeket védeni kívánnak a szerencsejátékokkal kapcsolatban. 

 

A tagállamok együttműködésére vonatkozóan a közlemény azt javasolja, hogy a tagállamok

 

• hozzanak létre szerencsejáték-szabályozási hatóságokat egyértelmű hatáskörök meghatározásával, és biztosítsák a többi illetékes hatósággal folytatott együttműködést, 

• tárják fel annak módjait, miként tájékoztathatók a fogyasztók az elérhető, engedéllyel rendelkező kínálatra vonatkozóan annak érdekében, hogy a keresletet a legális piac felé tereljék. 

 

A fogyasztóvédelemről és a kiskorúak védelméről részletesebben

 

Becslések szerint mintegy 6,84 millió európai fogyasztó vesz részt online szerencsejátékokban. Egy alapvetően határokon átnyúló környezetben a fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy megalapozott döntést hozhassanak, és felismerhessék az engedélyezett szerencsejáték-lehetőségeket.

 

Az uniós szinten kidolgozott közös alapelveknek a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosítására kell irányulniuk. Ezen elveknek az alábbiakat kell tartalmazniuk: a játékosok hatékony és célravezető regisztrációja, korellenőrzés és személyazonosság-ellenőrzés, különösen a pénzügyi tranzakciókkal összefüggésben, realitás-vizsgálatok (számlatevékenység, figyelmeztető jelek, segélyvonalak feltüntetése), hitelezés tiltása, a játékos pénzeszközeinek védelme, önkorlátozó lehetőségek (idő/pénzügyi korlátok, kizárás), valamint ügyféltámogatás és hatékony panaszkezelés.

 

A kiskorúak védelme kulcsfontosságú, hiszen Európában a 6–17 év közöttiek 75%-a használja az internetet. A megelőző védelmi intézkedések célja, hogy megakadályozza a kiskorúak szerencsejáték-tartalomhoz való hozzáférését. A szerencsejáték-oldalakat ösztönözni kell, hogy egyértelműen tüntessék fel a „szerencsejátékok használata kiskorúaknak tilos” figyelmeztető jelzéseket, és nyújtsanak tájékoztatást a korellenőrzési intézkedések végrehajtásáról.

 

A reklámozásról

 

A Bizottság ajánlást fog kidolgozni a felelős szerencsejáték-használat reklámozásáról annak biztosítására, hogy az egy adott tagállamban engedélyezett üzemeltetők társadalmilag felelős módon reklámozzák a szerencsejátékokat, és hogy a kulcsfontosságú információkat eljuttassák a fogyasztókhoz.

 

A szerencsejáték függőségről

 

Az uniós népesség 0,5–3%-a szenved a szerencsejátékokkal kapcsolatos magatartászavarok bizonyos fajtájában.

Jelenleg folyik egy  uniós társfinanszírozású kutatási projekt, amely egyebek mellett adatokat gyűjt, osztályozza a szenvedélybetegségeket, értékeli a tényezőket és a függőségre való áttérést, bemutatja a szenvedélybetegséggel kapcsolatos irányítási gyakorlatokat, valamint összesített adattal szolgál a probléma uniós méretére vonatkozóan. Ezekre az adatokra támaszkodva szeretnék egy átfogó stratégia kidolgozását.

 

Csalás és pénzmosás

 

Az online szerencsejátékokkal összefüggő két leggyakoribb bűncselekmény a hitelkártyával való visszaélés és a banki azonosító adatok lopása, valamint a személyazonosság lopás. Az online szerencsejátékokat továbbá illegális tevékenységekből származó pénz mosására is használják. E bűncselekmények gyakran több országot is érintenek, és a szervezett bűnözés körébe tartoznak. 

A kétes tranzakciók legeredményesebben nemzetközi együttműködés és koordináció, például a nemzeti szerencsejáték-hatóságok, a nemzeti rendőrség és a nemzetközi jogérvényesítő hatóságok közötti strukturált együttműködés révén kezelhetők. A szerencsejátékokkal kapcsolatos csalással és pénzmosással összefüggő kérdésekről képzést kell biztosítani a bírói kar számára.

 

A sport tisztességességének védelme és a mérkőzéseredmények befolyásolásának megakadályozása

 

A mérkőzések eredményének befolyásolása ellentétben áll a sportversenyeken alkalmazandó tisztességesség elvével, amely a sport területén az Unió fellépésének egyik célja. Oktatási kampányok, összeférhetetlenségi szabályok, fogadásellenőrzési rendszerek és figyelmeztetőeszközök (közérdekű bejelentés, forródrót stb.) mellett számos szabályozó (szerencsejáték-engedélyezési feltételek, sportszövetségek alapszabályai) és önszabályozó mechanizmus (magatartási kódex) van érvényben az EU-ban. Az érdekelt felek között fennáll az együttműködés, de korlátozott mértékben. Egyértelműen nagyobb együttműködésre van szükség a sportfogadás szervezői, a sportszövetségek és illetékes hatóságok között, ideértve a nemzeti és nemzetközi szerencsejáték-szabályozó hatóságokat is.

 

A közleményt idén még egy február 27-én kelt "Jelentéstervezet az online szerencsejátékok belső piaci helyzetéről" követte, valamint egy 425 pontból álló módosító javaslat április 18.-án. Mindezek után az Európai Parlament július 1-ei ülésén várható a végleges állásfoglalás kialakítása.

 

 

Címkék: EU jog,